Meniny na web
  • Počet návštev:

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa: Ing.Viera Dudová
Konzultačné hodiny: dohodou

Činnosť výchovnej poradkyne

- poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

- konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

- koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.Harmonogram prijímacieho konania pre šk.rok 2017/2018

Predkladanie prihlášok na talentové skúšky do 20.2. 2018
na ostatné skúšky do 10.04.2018
Celoslovenské testovanie T9 žiakov deviatych ročníkov ZŠ 21. 03. 2018
náhradný termín 05. 04. 2018
Expedovanie prihlášok na školy s talentovými skúškami a bilingválne gymnáziá do 28.2. 2018
na ostatné SŠ a osemročné gymnáziá do 20.4. 2018
Konanie prijímacích skúšok talentové skúšky 25.3. - 15.4.2018
1.kolo 1. termín (vrátane osemročných gymnázií) 14.5.2018
1.kolo 2. termín (vrátane osemročných gymnázií) 17.5.2018
2.kolo prijímacích skúšok 19.6.2018
SŠ zverejní kritéria na prijímacie konanie talentové skúšky do 1.2. 2018
ostatné stredné školy do 31.3. 2018