Meniny na web
  • Počet návštev:

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa: Ing.Viera Dudová
Konzultačné hodiny: dohodou

Činnosť výchovnej poradkyne

- poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

- konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

- koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.Harmonogram testovania žiakov a prijímacieho konania pre šk.rok 2018/2019

Celoslovenské testovanie T5 žiakov piatych ročníkov ZŠ 21. 11. 2018
Predkladanie prihlášok na talentové skúšky do 20. 2. 2019
Expedovanie prihlášok na školy s talentovými skúškami a bilingválne gymnáziá do 22. 2. 2019
Konanie prijímacích skúšok talentové skúšky 15. 3. - 30. 4. 2019
Zverejnenie kritérií na netalentové odbory do 31. 3. 2019
Celoslovenské testovanie T9 žiakov deviatych ročníkov ZŠ 3. 4. 2019 a 4. 4. 2019
Podanie prihlášky riaditeľovi ZŠ na ostatné SŠ a učebné odbory do 10. 4. 2019
Celoslovenské testovanie T9 náhradný termín 16. 4. 2019 a 17. 4. 2019
Prijímacie skúšky 1. kolo 1. termín (vrátane osemročných gymnázií) 13. 5. 2019
1. kolo 2. termín (vrátane osemročných gymnázií) 16. 5. 2019
Zverejnenie konania druhého kola do 6. 6. 2019
2. kolo prijímacích skúšok 18. 6. 2019