Meniny na web
  • Počet návštev:

Poradné orgány školy

Vyučujúci v ročníkoch 1. – 4. pracujú v metodickom združení. Na 2. stupni existujú predmetové komisie v členení podľa vzdelávacích oblastí v súlade so štátnym vzdelávacím programom ISCED2.


Koordinátor pre protidrogovú prevenciu: Mgr. Soňa Vallášová
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Viera Hušlová
Koordinátor pre environmentálnu výchovu: PaedDr. Pavlovičová
Koordinátor pre ľudské práva: Mgr. Pekarovičová

Metodické združenie

V školskom roku 2017/2018 sú členmi metodického združenia vyučujúci 1. - 4. ročníka ZŠ : Mgr. Kačicová, Mgr. Kováčová, Mgr. Plevová, Mgr. Belušíková, Mgr. Rubaninská, Mgr.Topoľská, Mgr.Majzlová, Mgr. Dedíková a ďalší vyučujúci na I. stupni. Vedúcou MZ 1. - 4.ročníka je Mgr. Topoľská.

Členovia MZ sa pravidelne stretávajú a riešia aktuálne problémy, zabezpečenie a organizáciu jednotlivých podujatí ako karneval, Deň školy, rodiny a detí, recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín, matematické súťaže -Pytagoriádu, spevácke súťaže, program pre MŠ, zápis do 1.ročníka, Deň matiek atď. a vzájomne si pomáhajú.

Podrobne hodnotia výchovno-vyučovacie výsledky v jednotlivých triedach a ročníkoch, vyvodzujú závery a robia následné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Prerokúvajú zásady a metódy hodnotenia žiakov v jednotlivých predmetoch a ročníkoch, osobitne pracujú s integrovanými aj so špeciálne nadanými žiakmi.


Zápis žiakov do 1.ročníka


Predmetové komisie

Predmetové komisie pracujú podľa vlastného plánu práce a pravidelne sa stretávajú. Osobitnú pozornosť venujú realizácii školského vzdelávacieho programu, hodnoteniu žiakov a práci so žiakmi so ŠVVP a nadanými žiakmi a ich príprave na súťaže. Zúčastňujú sa odborných seminárov pre jednotlivé predmety a vymieňajú si skúsenosti.


PK slovenského jazyka ved.: Mgr. Kováčová
PK cudzích jazykov ved.: Mgr. Sobota
PK MAT,INF ved.: Mgr. Herda
PK FYZ,CHE,BIO ved.: Mgr. Pavlechová
PK GEG,DEJ,OBV ved.: Mgr. Hyžová
PK KNB ved.: Mgr. Viera Hušlová
PK HUV,VYV,VUM, TCH, SEE, TSV ved.: Mgr. Vallášová