Meniny na web
  • Počet návštev:

Asistent učiteľa

S nárastom počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rastie aj záujem rodičov integrovať svoje deti do bežných škôl a pre uľahčenie tohto procesu využívať aj podporu asistenta na vyučovaní.

Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a školského psychológa pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.

V šk.roku 2018/19 pôsobia na našej škole v pozícii asistenta: Mgr. Martina Trebatická, Mgr. Elena Hurtíková, p. Terézia Fedorková, p. Mariana Avdaljanová, p. Monika Kováčová, Ing. Dana Kazíková, Mgr. Eva Litváková

Pracovná náplň

Práca asistenta učiteľa je špecifická v tom, že každé dieťa je iné a a každé potrebuje inú pomoc. Niektoré deti vyžadujú, aby im asistent pomáhal viac, iným stačí pomôcť menej.Všetko záleží od problémov, ktoré dieťa má. "Asistent učiteľa je ako most medzi žiakom, s ktorým pracuje a ďalšími žiakmi v triede a medzi ním a učiteľom."

Asistent učiteľa by mal byť podrobne oboznámený s diagnózou žiaka, z ktorej vyplývajú jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, s jeho individuálnym vzdelávacím programom. Mal by poznať silné a slabé stránky žiaka, aby jeho očakávania a poskytovaná pomoc boli optimálne.

Prítomnosť a pomoc asistenta učiteľa pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je kľúčovým prostriedkom k školskej integrácii a vytváraniu inkluzívneho prostredia pre žiakov so zdravotným postihnutím.